Algemen verkoop- en leveringsvoorwaarden van Dipaq B.V.

Artikel 1: Algemeen

Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten gesloten met DIPAQ B.V, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen of de voorwaarden van de aan DIPAQ B.V gelieerde onderneming uitdrukkelijk van toepassing zijn verklaard.

Afwijkende bedingen of voorwaarden, ook indien deze voorkomen in inkoopvoorwaarden van afnemers, zijn slechts van toepassing indien en voor zover wij daarmee uitdrukkelijk en schriftelijk hebben ingestemd.

Door het verstrekken van een opdracht aan ons aanvaardt de afnemer de toepasselijkheid van deze algemene voorwaarden.

Artikel 2: Aanbiedingen en overeenkomsten

Al onze aanbiedingen zijn steeds vrijblijvend. Door onze schriftelijke bevestiging van een order of door de feitelijke uitvoering van een order komt een overeenkomst eerst tot stand.

Voorwaarden en afspraken met onze vertegenwoordigers of andere personen in onze dienst gemaakt, afwijkende van deze algemene voorwaarden, binden ons alleen indien deze schriftelijk door ons zijn bevestigd.

Overeenkomsten kunnen slechts worden gewijzigd of aangevuld indien beide partijen zich schriftelijk met de wijziging of aanvulling akkoord hebben verklaard.

Artikel 3: Documenten en afwijkingen

De in onze aanbiedingen, prijscouranten, catalogi en ander reclamemateriaal voorkomende afbeeldingen, tekeningen, maten e.d. gelden slechts bij benadering en zijn vrijblijvend.

Alle terzake door ons verstrekte bescheiden, in het bijzonder tekeningen en ontwerpen, blijven ons eigendom en dienen op eerste aanvraag aan ons te worden geretourneerd, terwijl noch deze bescheiden, noch de daarin voorkomende gegevens zonder onze schriftelijke toestemming mogen worden vermenigvuldigd en of ter beschikking van derden worden gesteld.

Bij bestellingen dienen eventueel verlangde bijzondere kwaliteiten uitdrukkelijk te worden vermeld.

Bij bestellingen van geringe aantallen, wordt het recht voorbehouden de prijs dienovereenkomstig aan te passen.

Bij speciaal voor de afnemer aangemaakte of bestelde goederen, behouden wij ons het recht voor 10% meer of minder van het bestelde te leveren.

Artikel 4: Vergoedingen, prijs en kosten

De door ons opgegeven prijzen zijn steeds vrijblijvend en exclusief omzetbelasting. Ze zijn gebaseerd op de ten tijde van de totstandkoming van de transactie geldende materiaalprijzen, fabrieksprijzen, koersen van buitenlandse valuta’s, in- en uitvoerrechten, verzekeringstarieven, vrachten, belastingen en dergelijke prijsbepalende factoren. Indien in deze factoren wijziging optreedt voordat de levering heeft plaatsgevonden, zijn wij bevoegd om de genoemde prijzen met voorafgaande aankondiging, op billijke wijze te onzer beoordeling, aan te passen. Voor orders beneden een door ons vast te stellen minimumwaarde zijn wij gerechtigd de faktuur te verhogen met een tegemoetkoming in de administratie- en vrachtkosten (toeslag kleine orders). Instelkosten voor maatprodukten worden afzonderlijk in rekening gebracht. Kosteloos verzonden monsters en/of modellen blijven ons eigendom en dienen op aanvraag aan ons te worden geretourneerd. Indien hieraan niet binnen 7 dagen is voldaan, zijn wij gerechtigd de monsters alsnog in rekening te brengen.

Artikel 5: Verpakking

Onze prijzen zijn inclusief gewone verpakking. Bijzondere verpakkingen, zoals kisten en Europallets e.d. worden aan de afnemer in rekening gebracht. Afzonderlijk in rekening gebrachte verpakking wordt gecrediteerd bij franco retourzending in onbeschadigde staat binnen 30 dagen na faktuurdatum.

Dit geldt tevens voor in rekening gebrachte monsters en/of modellen.

Artikel 6: Levertijden en levering

De door ons opgegeven levertijden zijn vrijblijvend en gelden slechts bij benadering. Overschrijding van de levertijd, door welke oorzaak ook, geeft de afnemer niet het recht de overeenkomst te ontbinden of betaling op te schorten en verplicht ons evenmin tot schadevergoeding. Wij zijn gerechtigd leveringen in gedeelten te voldoen en deze deellevering afzonderlijk te faktureren en daarvoor betaling te verlangen. Voor koop op afroep geldt, dat de gekochte goederen zoveel mogelijk in gelijke hoeveelheden en termijnen over de tijd die voor het afnemen is vastgesteld, worden verdeeld; geschiedt dit niet dan zal de afnemer zonder dat enige ingebrekestelling vereist is in verzuim zijn, wat ons de bevoegdheden geeft zoals in artikel 9 omschreven. Indien bij koop op afroep geen levertermijn is overeengekomen, geldt als zodanig een termijn van drie maanden, ingaande de dag waarop de koopovereenkomst gesloten is. Na verloop van deze termijn, dan wel na verloop van de overeengekomen afroeptermijn, hebben wij het recht zonder inachtneming van enige krediettermijn betaling van de op afroep verkochte goederen te verlangen. De afnemer is verplicht de op of omstreeks het leveringstijdstip aangeboden goederen in ontvangst te nemen.

Het aanbod tot levering wordt met levering gelijkgesteld. Indien de afnemer in gebreke blijft de goederen in ontvangst te nemen zijn wij gerechtigd de goederen voor rekening en risico van de afnemer op te slaan en de volledige koopsom, vermeerderd met de vergoeding van de kosten als gevolg van het in gebreke blijven met

in ontvangst name, opeisbaar te stellen. Goederen worden binnen Nederland franco plaats van bestemming afgeleverd in overeenstemming met hetgeen tussen ons en de afnemer dienaangaande is overeengekomen, zulks evenwel onder het voorbehoud dat de bestemming langs gebruikelijke route bereikbaar is. De keuze van wijze van vervoer is aan ons. Voor dochterondernemingen van DIPAQ B.V kunnen afwijkende leveringsvoorwaarden gelden. Deze dient de afnemer bij de betreffende dochteronderneming op te vragen.

Artikel 7: Betaling

Betaling dient in Euro’s zonder korting of schuldvergelijking binnen 30 dagen na factuurdatum te geschieden, hetzij te onzen kantore, hetzij op onze giro- of bankrekening. Als dag van de betaling geldt de datum waarop, ingeval per bank of giro wordt betaald, onze rekeningen worden gecrediteerd. Elke betaling van de afnemer strekt tot voldoening van de oudste onbetaalde factuur. Indien de afnemer met enige betaling jegens ons in gebreke is, worden alle vorderingen die wij op de afnemer hebben terstond opeisbaar.

Bij gebreke van betaling binnen 30 dagen wordt de afnemer geacht van rechtswege in verzuim te zijn en zijn wij gerechtigd om vanaf de vervaldatum een kredietbeperkingstoeslag van 2% van het faktuurbedrag in rekening te brengen. Onverminderd het in artikel 8a bepaalde en onverminderd de kredietbeperkingstoeslag zijn wij gerechtigd de afnemer een rente in rekening te brengen, die gelijk is aan de huidige wettelijke rente, voor elke maand of gedeelte daarvan, waarmee de betalingstermijn is overschreden. Voorts komen, alle kosten, schaden en interesten, zowel in als buiten rechte gemaakt ter inning van de aan ons verschuldigde bedragen, ten laste van de afnemer. De buitengerechtelijke kosten zullen ten minste 10% van het opeisbaar bedrag (faktuurbedrag, kredietbeperkingstoeslag en kredietvergoeding daaronder begrepen) bedragen met een minimum van € 50,00, zonder dat wij gehouden zijn aan te tonen dat wij in die kosten zijn vervallen. Onder gerechtelijke kosten worden kosten van een faillissementsaanvrage begrepen.

Wij hebben ten allen tijde het recht vooruitbetaling of zekerheidsstelling van de afnemer te vorderen, alvorens tot levering of tot verdere levering over te gaan. Indien de afnemer hiermee in gebreke blijft, hebben wij de bevoegdheden zoals in artikel 9 omschreven.

Artikel 8: Overmacht

Onder overmacht wordt verstaan elke omstandigheid tengevolge waarvan de nakoming van een overeenkomst door ons redelijkerwijs niet kan worden verlangd, zoals bijvoorbeeld oorlog,oorlogsgevaar, mobilisatie, oproer, staat van beleg, rampen, staking, brand, vorst, bedrijfsstoornis, breuk van machine en/of gereedschappen, gebrek aan grondstoffen en materiaal, stagnatie in het vervoer, storende wettelijke bepalingen, belemmeringen welke worden veroorzaakt door overheidsmaatregelen, storing in de energievoorziening, alsmede het geval dat wij door onze eigen leveranciers, ongeacht de reden daartoe, niet tot levering in staat worden gesteld.

Ingeval van overmacht zijn wij gerechtigd te onzer keuze de overeengekomen leveringstermijn te wijzigen of de overeenkomst respectievelijk het niet uitgevoerde gedeelte daarvan te annuleren zonder tot enige vergoeding gehouden te zijn.

Artikel 9: Opschorting en ontbinding

Indien de afnemer niet, niet behoorlijk of niet tijdig aan enige verplichting voldoet, waaronder mede begrepen het geval dat hij een betaling niet op het daarvoor overeengekomen tijdstip heeft verricht, danwel indien het aan ernstige twijfel onderhevig is of de afnemer in staat is om aan zijn contractuele verplichtingen jegens ons te voldoen, zullen wij steeds bevoegd zijn, zonder ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst, hetzij de uitvoering van iedere met de afnemer gesloten overeenkomst op te schorten, hetzij deze geheel of gedeeltelijk te ontbinden, zulks zonder dat wij tot enige schadevergoeding gehouden zijn en onverminderd de ons verder toekomende rechten, terwijl wij alsdan bevoegd zijn ook alle andere met betrokken afnemer lopende transacties, voorzover nog niet uitgevoerd, onder gelijke voorwaarden te annuleren. Elke annulering heeft steeds de opeisbaarheid van al het ons verschuldigde tengevolge.

Artikel 10: Annulering

Annulering door de afnemer is slechts mogelijk indien wij daarin toestemmen. Wanneer wij toestemmen in annulering is de afnemer een vergoeding van 15% van de koopsom verschuldigd, tenzij de reeds gemaakte kosten plus winstderving het op deze wijze bepaalde bedrag te boven gaan, in welk geval een hoger percentage dient te worden overeengekomen. Ingeval van annulering kan de afnemer geen aanspraak maken op hetgeen reeds door ons is gepresenteerd.

Artikel 11: Eigendomsvoorbehoud

Tot het moment van volledige betaling van alle vorderingen -uit welke hoofde ook- die wij op de afnemer hebben, blijven de geleverde goederen, voor rekening en risico van de afnemer, ons eigendom.

Alle geleverde en nog te leveren goederen blijven uitsluitend ons eigendom, totdat alle vorderingen die wij op de afnemer hebben of zullen verkrijgen, waaronder in ieder geval de vorderingen benoemd in artikel 3:92 lid 2 Burgerlijk Wetboek, volledig zijn betaald.

De afnemer is niet bevoegd de goederen, welke ons in eigendom toebehoren, te verpanden of aan derden in fiduciair eigendom over te dragen terwijl aan derden ook generlei andersoortig recht op de goederen mag worden verleend. Bij overtreding hiervan wordt de koopprijs terstond ten volle opeisbaar.

De afnemer is niet bevoegd de goederen, welke ons in eigendom toebehoren, zonder onze voorafgaande schriftelijke toestemming door te leveren. Wij behouden ons alle rechten voor met betrekking tot volledige betaling dan wel het stellen van een bankgarantie ten gunste van ons met betrekking tot al onze vorderingen op afnemer alvorens wij toestemming verlenen voor doorlevering.

Indien de afnemer de goederen heeft doorgeleverd, wordt de afnemer bewaarder van de goederen ten opzichte van ons, en is de afnemer verplicht ons eigendomsvoorbehoud voorafgaande aan de doorlevering schriftelijk kenbaar te maken aan zijn afnemer, ons daarvan onverwijld een afschrift te zenden alsmede de herkenbaarheid van ons eigendom van de goederen duidelijk aangebracht op elk van de goederen te hechten en gehecht te houden, zulks alvorens tot doorlevering over te gaan.

De afnemer verplicht zich op eerste verzoek van ons mee te werken aan de vestiging van een pandrecht op de vorderingen die de afnemer uit hoofde van doorlevering van de goederen op zijn afnemers verkrijgt of zal verkrijgen. Op ons eerste verzoek zal de afnemer meewerken aan registratie van het pandrecht, indien wij geregistreerd pandrecht wenselijk achten.

De afnemer is verplicht de goederen die onder ons eigendomsvoorbehoud zijn afgeleverd met de nodige zorgvuldigheid en als herkenbaar eigendom van ons te bewaren.

Indien door ons geleverde goederen worden verwerkt of met andere goederen vermengd, draagt de koper op het moment van en door het enkele feit van de verwerking zijn eventuele eigendomsrecht of mede-eigendomsrecht op door verwerking ontstane goederen aan ons bij voorbaat over tot zekerheid van onze vorderingen welke wij op hem hebben vanwege door ons geleverde goederen.

Indien de afnemer niet of niet tijdig, aan één van zijn verplichtingen voldoet, of in betalingsmoeilijkheden verkeert of naar onze mening dreigt te gaan verkeren, zijn wij bevoegd alle geleverde goederen of een gedeelte van deze goederen -ongeacht in wiens handen ze zich bevinden- terug te nemen. De afnemer zal ons te allen tijde vrije toegang verlenen tot zijn terreinen en / of gebouwen ter inspectie van de goederen en / of ter uitoefening van onze rechten. Bij terugname zal de afnemer worden gecrediteerd op basis van de waarde die te onzer beoordeling aan die goederen moet worden toegekend, verminderd met alle op de terugneming gevallen kosten, onverminderd ons recht op vergoeding van de uit een en ander voor ons voortvloeiende schade.

Voornoemde bepalingen laten de overige aan ons toekomende rechten onverlet.

Artikel 12: Garantie

De door ons verleende garantie betreft in alle gevallen slechts het, naar onze keuze, gratis herstellen van het mankement en strekt zich nimmer verder uit dan de door betreffende fabrikant of leverancier voor haar product gegeven garantie. Een beroep op garantie door de afnemer is alleen mogelijk indien en nadat deze zijn betalingsverplichtingen aan ons heeft voldaan. Wij zijn nimmer tot garantie gehouden indien de gewraakte gebreken het gevolg zijn van normale slijtage en/of onjuist gebruikt, behandeling, onderhoud of montage van het geleverde goed. De garantieverplichting vervalt eveneens indien gebreken zich voordoen na wijzigingen of reparaties die zonder onze schriftelijke toestemming door of namens de afnemer werden aangebracht.

In alle gevallen verwijzen wij naar onze algemene garantievoorwaarden, gedeponeerd bij de Griffie van de Arrondissementsrechtbank in Rotterdam.

Artikel 13: Reklames

Reklames, van welke aard dan ook, schorten de betalingsverplichting(en) van de afnemer niet op en kunnen slechts schriftelijk, vergezeld van de betrokken paklijst, bij ons worden ingediend. Geen enkele reklame is ontvankelijk, wanneer de afnemer tot verwerking of doorlevering is overgegaan, terwijl hij het beweerde gebrek aan de goederen door een eenvoudige controle had kunnen constateren. Geringe afwijkingen van de offerte en/of bemonstering in kwaliteit, kleur of constructie of die volgens handelsgebruik algemeen toelaatbaar worden geacht kunnen geen grond voor reklames opleveren. Alle op de leveringen betrekking hebbende reklames kunnen slechts gedaan worden binnen 8 dagen na aflevering van de goederen. Op goederen, van onze magazijnen afgehaald, worden alleen bij afgifte reclamaties in behandeling genomen. Reklames over kwaliteit van de geleverde goederen kunnen slechts gedaan worden binnen 8 dagen nadat de afnemer de ondeugdelijkheid van de goederen heeft ontdekt. Na verloop van de vermelde termijnen is het recht tot reklame vervallen.

Op de afnemer rust de bewijslast dat de goederen, waarop de reklame betrekking heeft, dezelfde zijn als die, welke door ons zijn geleverd en in de zelfde toestand verkeren als bij het verlaten van onze magazijnen of fabriek van derden.

Retourzendingen worden niet dan na uitdrukkelijke voorafgaande toestemming door ons aanvaard en dienen franco te geschieden. Het in ontvangst nemen van de retourgoederen sluit onze goedkeuring niet vanzelfsprekend in. De afnemer wordt gecrediteerd voor de door ons geaccepteerde retourzendingen onder aftrek van tenminste 20% van de faktuurwaarde voor administratie- en vracht- (heenreis) en magazijnkosten. Elektromechanische producten, producten op maat geproduceerd of speciaal besteld, reeds gebruikte producten kunnen helaas niet retour worden genomen.

Artikel 14: Aansprakelijkheid

Onze aansprakelijkheid is beperkt tot de nakoming van de in artikel 12 omschreven garantieverplichting.

Onze afnemer vrijwaart ons voor alle schaden, kosten en interesten welke voorons mochten ontstaan als gevolg van vorderingen van derden die verband houden met de door ons geleverde goederen. Wij zijn niet aansprakelijk voor gevolgen -direct of indirect- van gebreken aan de door ons geleverde goederen. Nimmer zijn wij verplicht tot vergoeding van bedrijfsschade, hoe ook genaamd of door welke oorzaak ook ontstaan. Wij zijn niet aansprakelijk voor adviezen met betrekking tot het gebruik en de toepassing van de geleverde goederen.

Artikel 15: Verantwoordelijkheid

Wij nemen geen verantwoordelijkheid op ons voor een door of namens de afnemer gemaakt ontwerp.

Wij nemen alleen verantwoordelijkheid op ons voor de deugdelijkheid van de gebezigde materialen.

Wij aanvaarden nimmer enige verantwoordelijkheid voor onderdelen, die afnemer zelf ter beschikking stelt.

Indien wij goederen fabriceren volgens opdracht van onze afnemer, garandeert de afnemer ons, dat daardoor geen industriële of andere rechten van derden worden aangetast. De afnemer zal ons terzake vrijwaren.

Artikel 16: Toepasselijk recht

Op de tussen ons en de afnemer gesloten overeenkomst en de daaruit voortvloeiende geschillen is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

Artikel 17: Geschillen

Alle geschillen die tussen ons en onze afnemer ontstaan zijn onderworpen aan het oordeel van bevoegde rechter in het Arrondissement waar ons kantoor is gevestigd. Wij zijn echter bevoegd geschillen voor te leggen aan een andere bevoegde Nederlandse of buitenlandse rechter.

Gedeponeerd bij Kamer van Koophandel te Rotterdam

Meer weten? Neem contact op met: info@dipaq.nl  078-8424716